Hangrögzítés adatvédelmi tájékoztató

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT HAGNFELVÉTELEKKEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT ADATOKKAL KAPCSOLATBAN

1. Az adatkezelő adatai: Régens Zrt (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/d, V. emelet)

2. Az adatkezelő elérhetősége: +36 1 205 3090, email: info@regens.com, weben: www.regens.com

3. Adatkezelés jogalapja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR), 6.cikk (1) a) pont: érintett hozzájárulása tájékoztatást követően 

4. Kezelt adatok: érintett ügyfélszolgálati hívásával való kommunikáció során a hangfelvétel és az abban előforduló esetleges adatok kezelése. A hangfelvételből adatokat nem exportálunk, azt mint egészet tároljuk.

5. Az adatok forrása: az érintett és az ügyfélszolgálati munkatárs kommunikációja.

6. Adatkezelés célja: minőségbiztosítás: célunk, hogy az ügyfelek bejelentései, észrevételei, velük való kommunikáción elhangzottak alapján folyamatosan monitorizáljuk termékeinket és szolgáltatásainkat, és az ügyfelek igényeihez igazodóan fejlesszük ezeket, illetve az ügyfelek igényeit pontosan teljesítsük.

7. Címzettek, továbbítás: a felvett és tárolt hangfelvétel nem kerül továbbításra, kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a cél érdekében erre szüksége van, megfelelő hozzáférési jogosultságot kapott és az adatok kezelését illetően oktatásban részesült.  

8. Adattárolás: fizikailag a székhelyen, szervereinken. Fizikailag több belépteséses irodában találhatóak szervereink. Az iroda riasztó rendszerrel ellátott, a belépés két kulccsal zárt ajtón keresztül vagy ellenőrzött kaputelefonos bejelentkezés alapján. Elektronikusan: tűzfallal, rendszeresen frissített virusírtóval és vírusfigyelővel valamint egyéb technikai biztonsági elemekkel, alkalmazásokkal ellátott szervereken, amelyhez kizárólag a cél ellátásával foglalkozó, vagy az adatbiztonságot ellátó munkatárs fér hozzá erős hozzáférési jogosultsági azonosítóval és jelszóval, másnak hozzáférési joga nincsen.

9. Adatmegőrzés: két hónapig, ezt követően megsemmisítésre kerülnek.

10. Érintett jogai: 

Tájékoztatás, Hozzáférés, Hozzájárulás visszavonása

Tájékoztatáshoz való jog: Önnek jogában áll tájékoztatást kérni, hogy milyen célból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezeljük.
Hozzáférési jog: az érintettnek jogában áll a hangfelvételről másolatot kérni. 
Hozzájárulás visszavonása: Önnek jogában áll továbbá hozzájárulását visszavonni.

Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassuk, illetve a hozzáférési jogot biztosítsuk, a visszavonással kapcsolatos kérését teljesítsük: szükségünk van az érintett azonosítására ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást illetve a hozzáférést, vagy vonhatja vissza hozzájárulását. Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálunk kezelt -email címről érkező kérelmeket fogadhatjuk el és teljesíthetjük. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet mi postai úton teljesítünk. A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül teljesítjük, illetve erre választ adunk. Költséget nem számolunk fel, kivéve ha egynél több másolatot kér, ebben az esetben minden további másolatért költségtérítést kérünk a felmerült és igazolható költségeknek megfelelően.

Helyesbítéshez, Tiltakozáshoz, Korlátozáshoz, Törléshez, Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérésére társaságunk haladéktalanul helyesbíti a pontatlan személyes adatokat. 

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Az adatkezelő az adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, de az érintett csak korlátozás és nem törlést kér, az adatkezelőnek az adatra már nincs jogalapja, de az érintett kéri a kezelést valamely joga érvényesítéséhez, illetve azon vizsgálat időtartama alatt, amíg az érintett tiltakozására eldöntésre kerül az adatkezelés jogszerűsége. A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni kell.

Az érintett kérésére, hozzájárulásának visszavonása esetén, tiltakozására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha más jogalap fennállása miatt azok kezelése még szükséges, vagy közérdek indokolja az adatok kezelését, illetve azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Az adatokat akkor is törölni szükséges, ha azt jogellenesen kezelték, vagy jogszabály alapján kötelező a törlésük.

Jogorvoslati jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.
Kijelölt hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu, +36-1-3911400, ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

Hatályos: 2020. augusztus 01-től írásbeli visszavonásig.