Karrier portál adatkezelési tájékoztató

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, amelyben a cég tájékoztatja hozzá pályázó, önéletrajzot benyújtó személyeket a tudomására jutott személyes adatok kezeléséről.
Amennyiben Ön nem múlt el 18 éves, kérjük, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót törvényes képviselőjével együtt olvassa el, és beleegyező nyilatkozatait csak törvényes képviselője hozzájárulásával tegye meg.
Bármilyen kérdés, észrevétel esetén társaságunk az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre.


Az adatkezelő személye és elérhetősége:
 
Cégnév: Régens Zrt.

 • Székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/D
 • Telefonszám: +36 1 205 3090
 • Weboldal: www.regens.com
 • E-mail cím: info@regens.com

 
Adatkezelési ügyekben elérhetőségek:

 • Email: gdpr@regens.hu
 • Telefon: +36 1 205 3090

Kik vagyunk, akire rábízza személyes adatait?
A Régens Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Prielle Kornélia út 19/d) több évtizede, Magyarországon, főtevékenységeként informatikai szolgáltatásokat nyújtó, Magyarországon bejegyzett, székhellyel és fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság.

A társaság tevékenységei:

 • Egyedi szoftverfejlesztés (főtevékenység)
 • Mobilfejlesztés
 • Webfejlesztés
 • Felhő- és IT szolgáltatás
 • Szoftver- és rendszeraudit
 • K+F tevékenység
 • Üzleti tanácsadás, innovációs tanácsadás
 • Logisztikai és váminformatikai szoftvermegoldások bevezetése

Kinek az adatai érintettek és miért?
Az adatkezelési tájékoztatónk természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki, azaz minden olyan esetre vonatkozik, amikor társaságunk olyan adat birtokába jut, amely természetes személyre vonatkozik, vele összeköthető, vele azonosítható adatra vonatkozik.

Azzal, hogy Ön önéletrajzot küld nekünk, vagy egy meghirdetett állásunkra jelentkezik személyes adatok birtokába kerülhetünk az alábbi módokon:

 1. A honlapon történő regisztrálás során: név, cím, elérhetőség (email, telefon) kerülhet a kezelésünkbe.
 2. Számunkra elektronikusan vagy papír alapon Ön által megküldött önéletrajz formájában,
 3. Humánerőforrás cégtől, amennyiben Ön a céghez benyújtotta adatait, és a cég egy kiírt állásunkra megküldi az Ön adatait.

Az általunk kezelt adatokat fentiek alapján vagy Öntől szerezzük, vagy az Ön által állásbetöltése céljából humánerőforrás cégnek megküldött adatokat a HR cég küldi meg részünkre.

Milyen jogszabályok alapján történik az adatkezelés?
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
A Bizottság 29. számú munkacsoportjának hatályban tartott továbbá az Európai Adatvédelmi Testület és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) hatályos állásfoglalásai

Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait?
Társaságunk  az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:

 • jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: az adatkezelésnek oka van
 • tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával történik az adatkezelés, nem kezeljük úgy adatait, hogy Önt megtévesszük, tévedésbe ejtsük annak célját illetően
 • átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető
 • célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak megfelelően kezeli a társaság,
 • adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig kezelünk, amely a jogalaphoz szükséges, a célnak megfelel, és amely módról és időtartamról Önnek előzetes tájékoztatást nyújtottunk.
 • pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga. 
 • korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a cél eléréséhez szükséges ideig őrzünk meg,
 • integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a szolgáltatás, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.

Milyen okból kezelik az adataim?
Ön elektronikus úton felkereste társaságunkat, regisztrált, regisztrálni kíván honlapunkon, önéletrajzot küldött, állásra jelentkezik hozzánk.   Az adatkezelés jogalapja így a GDPR 6. cikk (1) a), az Ön önkéntes adatszolgáltatása, hozzájárulása. 

Hogyan és milyen célból kezeljük adatait?
Cégünk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag az Ön adatmegadással elérni kívánt céljával kapcsolatban kezeli, és csak az Ön igényeinek teljesítése érdekében, az Önnel való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a munkaviszony létesítésének lehetősége, az Ön esetleges alkalmazása társaságunknál.

Társaságunk az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel rendelkező szerveren tárolja elektronikusan, papír alapú tárolás zárható szekrényekben, zárható helyiségekben, a társaság iroda helyiségeiben történik. 

A tárolásra használt szerver társaságunk tulajdonát képzi, így más nem férhet hozzá a már szerveren lévő adatokhoz. Az adatok biztonságos tárolását és szerverre jutását tovább segíti, hogy webhelyünket HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) protokoll védi, amely gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas kezeléséről a felhasználó számítógépe és a webhely között. A HTTPS használatával küldött adatok védelmét a Transport Layer Security protokoll (TLS) biztosítja, amely a védelem három kulcsfontosságú rétegét nyújtja: Titkosítás - Az átadott adatok titkosításával biztonságba helyezi azokat a lehallgatóktól. Adatok integritása – Az adatokat nem lehet módosítani vagy megfertőzni átvitel közben anélkül, hogy a rendszer ezt érzékelné. Hitelesítés – Bizonyítja, hogy a felhasználók a megfelelő webhellyel kommunikálnak. Védelmet nyújt a közbeékelődéses támadásokkal szemben.

Adatait nem továbbítjuk, kizárólag az állás betöltését elbíráló személyek férhetnek társaságunknál hozzá: munkavállalók, tulajdonosok, menedzsment tagjai.

Törlésre vonatkozó információ
A beküldött pályázathoz megadott személyes adatok az állás betöltéséig vagy maximum 12 hónapig kerülnek tárolásra, utána vissza nem állítható módon töröljük a rendszerből. 

Ön azonban bármikor kérheti, hogy megküldött személyes adatokat tartalmazó önéletrajzát töröljük, ebben az esetben a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törlésre kerül az önéletrajz.

Mit kell tudnom a sütikről (Cookies), egyéb naplózásról?
A Régens Zrt sütiket használ honlapján az internetes látogatás és kommunikáció könnyítése érdekében. A társaság oldalain Google Analytics került bekötésre, amelyre vonatkozó szabályzat itt található: https://policies.google.com/privacy?hl=hu  

Fentieken kívül honlap használat során böngészője küldhet automatikus információkat, amikor megnyit egy webhelyet, vagy amiket használat közben a mobilalkalmazása küld pl. IP cím, megnyitott weboldalak, tevékenység naplózás. Információt kaphatunk a használt eszközzel kapcsolatban pl: típusát, operációs rendszerét, beállításait, egyedi azonosítókat illetően. Ezen információk a beállításoktól függenek, és e tekintetben javasoljuk, hogy az egyes eszközökhöz tartozó információtechnológiai, beállítási, biztonsági szabályzatot, használati útmutatókat is tanulmányozza át.

A Régens Zrt a honlapon is tájékoztatja és engedélyezteti a cookie használatot a felhasználóval. A cookie-ból társaságunk nem gyűjt adatot, azokat nem kezeli, nem őrzi meg. Profilalkotás, automatizált döntéshozatal így vagy egyéb módon nyert adatokból nem történik.

Fenti adatokat nem használjuk egyéni preferenciák azonosítása érdekében.

Milyen jogaim vannak a rám vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog
Önnek jogában áll érthető tájékoztatást kapni arról, hogy milyen okból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezeli társaságunk. Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassuk szükségünk van arra, hogy azonosítsuk, valóban az Ön részére adjuk ki a tájékoztatást, ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást. Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálunk kezelt - email címről érkező kérelmeket fogadhatjuk el és teljesíthetjük. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet mi postai úton teljesítünk.
A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítjük, illetve erre választ adunk. Költséget nem számolunk fel.

Rendelkezés az adatokkal: helyesbítéshez, tiltakozáshoz való jog, korlátozáshoz és törléshez való jog, adathordozhatóság
Az érintett kérésére a  haladéktalanul helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, vagy az érintett kérése szerint kiegészíti azokat. 

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Az adatkezelő az adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, de az érintett csak korlátozást és nem törlést kér, az adatkezelőnek az adatra már nincs jogalapja, de az érintett kéri a kezelést valamely joga érvényesítéséhez, illetve azon vizsgálat időtartama alatt, amíg az érintett tiltakozására eldöntésre kerül az adatkezelés jogszerűsége. A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni kell.

Amennyiben személyes adatainak kezelését nem kívánja, úgy kérheti , így a teljes profil törlésre kerül. Az érintett kérésére, hozzájárulásának visszavonása esetén, tiltakozására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha más jogalap fennállása miatt azok kezelése még szükséges, vagy közérdek indokolja az adatok kezelését, illetve azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Az adatokat akkor is törölni szükséges, ha azt jogellenesen kezelték, vagy jogszabály alapján kötelező a törlésük.

Az adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről a társaság – amennyiben nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést – az érintettet értesíti. 

Jogorvoslati jog
Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére (www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +3613911400, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11).
A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.
Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

Hozzáférhet-e illetéktelen személy adataimhoz?
Amennyiben adatai illetéktelen harmadik személyhez kerültek vagy ennek veszélye fennáll, úgy adatvédelmi incidensről beszélünk.

Társaságunknál fennállása óta adatvédelmi incidens nem történt. Lehetséges, csekély valószínűségű kockázatként felmerülhet: felhőszolgáltatónál történő incidens, munkatársunk felhasználónevének, jelszavának ellopása.

A Régens Zrt fentiek megakadályozása érdekében:

 • csak annak enged hozzáférést a személyes adathoz, akinek munkája ellátásához ez elengedhetetlenül szükséges, a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval biztosítja,
 • szervereit, informatikai biztonsági rendszerét állandóan monitorizálja és az informatikai szolgáltatást nyújtó cégtől elvárható biztonsági fokot biztosítja, eszközparkját ennek megfelelően alakítja, 
 • munkavállalóit tájékoztatja a szükséges adatvédelmi intézkedésekről, és kioktatja őket felhasználónevük, jelszavuk megfelelő védelméről.

Kelt: Budapest, 2021.12.09.

Régens Zrt.