Versenyszabályzat és a versenyhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a versenyszabályzatot, mely a Régens Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Prielle K. utca 19/D., cégjegyzékszám: 01-10-044363, a továbbiakban: Szervező vagy Régens Zrt.), mint a verseny szervezője és Adatkezelő által szervezett “Nyerjen jegyet a müncheni Transport Logistic 2019 kiállításra” elnevezésű nyereményjátékra vonatkozik, amely a regens.com/transportlogistic oldalon érhető el.

Jelen dokumentumban a Régens Zrt. tájékoztatja a versenyre jelentkezőket a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, valamint a versenyben való részvétel feltételeiről.

AZ "ELOLVASTAM, MEGÉRTETTEM ÉS ELFOGADOM A RÉGENS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁT” BEJELÖLÉSÉVEL ÖN ÚGY NYILATKOZIK, HOGY AZ ADATKEZELÉSRŐL MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT.

A "ELOLVASTAM, MEGÉRTETTEM ÉS ELFOGADOM A VERSENYSZABÁLYZATOT ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT” BEJELÖLÉSÉVEL ÚGY NYILATKOZIK, HOGY OLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIT.

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, mindezek közeli hozzátartozói, valamint a lebonyolításban közvetlenül közreműködők és közeli hozzátartozóik sem.

A nyereményjátékból a Szervező kizárja azt a Résztvevőt, aki bármilyen módon veszélyezteti a nyereményjáték tisztességes lebonyolítását.

A nyereményjáték leírása

A nyereményjáték keretein belül a Szervező a jelen szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsolja ki a nyereményjátékhoz kapcsolódó kérdőívre a nyereményjáték időtartama alatt választ adók között. A nyereményjátékhoz kapcsolódó kérdőív a következő linken érhető el: https://forms.gle/SQDmcCx8NSDdhdKW9

A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték annak meghirdetésétől 2019.05.19-ig tart. A nyereményjátékban részt venni, arra jelentkezni 2019.05.19. 24.00 óráig lehetséges. A nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

Jelentkezés a nyereményjátékra, részvételi feltételek

A nyereményjátékban részt vesznek mindazon személyek, akik a nyereményjátékban feltett kérdésekre a nyereményjáték időtartama alatt választ adnak. A jelentkezők a nyereményjátékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen játékszabályzatban foglaltakat, valamint a Régens Zrt. Adatkezelési tájékoztatóját. A résztvevő kijelenti, hogy a nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Nyeremény

A Szervező 5 nyertest sorsol ki a részvételi feltételeknek megfelelő jelentkezők között. A nyertesek fejenként 4 db napijegyet kapnak a 2019-es Transport Logistic kiállításra, amelyet a kézbesítéskor kapott kód felhasználásával online regisztrációt követően vehetnek át. A Transport Logistic kiállítás 2019. június 4-7-ig tart az alábbi címen: Messegelände, 81823 München, Németország. A kiállítással kapcsolatos további információk a https://www.transportlogistic.de weboldalon találhatók.

A nyeremény csak a belépőjegyek megszerzéséhez szükséges kódot tartalmazza, azaz csak a kiállításon történő részvételre jogosít, a szállásról és odautazásról a nyertesnek saját költségén kell gondoskodnia.

Sorsolás

A nyertest a Szervező számítógépes alkalmazás segítségével véletlenszerű sorsolással választja a részvételi feltételeknek megfelelő jelentkezők között 2019.05.20-án. A sorsolás nem nyilvános, a Régens Zrt. három munkavállalója jelenlétében történik, a sorsolásról jegyzőkönyv készül. A teljes játék ideje alatt összesen 5 fő nyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremények kézbesítése

A nyertesek online kapják meg jegyüket a nyereményjáték során megadott e-mail címre, valamint a nyertesek nevei a www.regens.com honlapon is megjelennek.

A nyertes nyereményét sem pénzre, sem egyéb termékre, szolgáltatásra nem válthatja sem a Szervezőnél, sem a Transport Logistic kiállítás képviselőinél.

Felelősség

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (internetkapcsolat, mobiltelefon stb..) A Szervezők nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

Versenyfeltételek módosítása, verseny törlése

A Régens Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy jelen versenykiíráskor előre nem látható és becsülhető, továbbá nem saját magatartásának betudható körülmények bekövetkezése esetén jelen szabályzatban foglalt feltételeket módosítsa, vagy a versenyt törölje.

A versennyel kapcsolatban minden tényről, körülményről esetleges módosulásról a Régens Zrt. a www.regens.com honlapon tájékoztatja a versenyzőket.

Kapcsolattartási adatok:

email: info@regens.com

telefon: +3612053090

Adatkezelés tájékoztató

A versenyen való részvételhez szükséges a résztvevő regisztrálása és a versenyszabályzat elfogadása.
Kezelt adatok: név, cégnév, email cím
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a versenyzőket és a nyerteseket azonosítani tudja.
Az adatkezelés célja: verseny lebonyolítása, nyertesnek nyeremény átadása
Adattovábbítás: nem történik
Automatizált adatkezelés, profilalkotás: nem történik.
Adatmegőrzés: Nyertesek adatait és a sorsolásról készült jegyzőkönyvet a sorsolástól számított 5 évig őrizzük meg, a többi személyes adat a sorsolást követő 30 napon belül megsemmisítésre kerülnek.
Adatbiztonság:

a Régens Zrt. csak annak enged hozzáférést a személyes adathoz, akinek a verseny lebonyolításához ez elengedhetetlenül szükséges, a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval biztosítja,
szervereit, informatikai biztonsági rendszerét állandóan monitorizálja és az informatikai szolgáltatást nyújtó cégtől elvárható biztonsági fokot biztosítja, eszközparkját ennek megfelelően alakítja,
munkáltatókat tájékoztatja a szükséges adatvédelmi intézkedésekről,
adatvédelmi incidens esetén amennyiben az incidens kockázattal jár az érintettek szabadságaira és jogaira nézve értesíti az adatvédelmi hatóságot, amennyiben az incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, úgy az érintettet is késedelem nélkül tájékoztatja.

A résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek jogában áll érthető tájékoztatást kapni arról, hogy milyen okból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezeli társaságunk. Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassuk szükségünk van arra, hogy azonosítsuk, valóban az Ön részére adjuk ki a tájékoztatást, ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást. Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálunk kezelt -email címről érkező kérelmeket fogadhatjuk el és teljesíthetjük. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet mi postai úton teljesítünk.

A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítjük, illetve erre választ adunk. Költséget nem számolunk fel.

 

Rendelkezés az adatokkal: helyesbítéshez, tiltakozáshoz való jog, korlátozáshoz és törléshez való jog, adathordozhatóság

Az érintett kérésére a Régens Zrt. haladéktalanul helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, vagy az érintett kérése szerint kiegészíti azokat.

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, de az érintett csak korlátozás és nem törlést kér, az adatkezelőnek az adatra már nincs jogalapja, de az érintett kéri a kezelést valamely joga érvényesítéséhez, illetve azon vizsgálat időtartama alatt, amíg az érintett tiltakozására eldöntésre kerül az adatkezelés jogszerűsége.

Az érintett kérésére, hozzájárulásának visszavonása esetén, tiltakozására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha más jogalap fennállása miatt azok kezelése még szükséges, vagy közérdek indokolja az adatok kezelését, illetve azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Az adatokat akkor is törölni szükséges, ha azt jogellenesen kezelték, vagy jogszabály alapján kötelező a törlésük.

 

Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.

Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

Adatvédelmi hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Elnök: dr. Péterfalvi Attila, 
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu